Política de Privacitat

L’accés a alguns dels serveis i productes oferts a través de la pàgina web del Gremi pot requerir que l’usuari proporcioni determinades dades de caràcter personal. D’acord amb el disposat al Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, informem que el responsable del tractament de les dades recollides és el propi Gremi de la Construcció del Tarragonès, amb CIF G-43134303, domiciliat al carrer Jaume I, nº 29 Entresol 2-3, Tarragona.

Informem que les dades quedaran incorporades als fitxers del Gremi amb la finalitat de fer la tramitació del servei demandat o per posteriorment facilitar informació, en cas que hi hagi interès legítim o amb prèvia autorització de l’interessat, sobre qüestions relacionades amb el Gremi i el sector de la construcció, o per també informar de cursos de formació.

Les dades seran conservades el temps indispensable en atenció a la finalitat de tractament per les que han estat recollides, però en tot cas, l’interessat té dret a accedir, rectificar, limitar el tractament, cancel·lar i suprimir les seves dades, així com demanar la seva portabilitat a un tercer que ens hagi autoritzat.

Qualsevol d’aquests supòsits podrà realitzar-se pel seu titular directament mitjançant comunicació al correu electrònic info@construcciotarragones.org, al telèfon 977 213 901 o adreçant-se directament a la seu del Gremi.

Condicions Generals d’Ús del lloc web

www.construcciotarragones.org

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web.

El Gremi de la Construcció del Tarragonès es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que em qualsevol moment el Gremi pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i serveis que s’integren al lloc web.

L’accés i la utilització de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i la utilització dels esmentats continguts i serveis implicarà per conseqüent, la plena adhesió a les Condicions Particulars que es regulen en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.

L’usuari s’obliga a no accedir als continguts i serveis del lloc web per altres medis que no siguin la interfície de pantalla que el GREMI proporciona per a accedir als mateixos.

El Gremi podrà exigir per a l’accés a determinats continguts i serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

  • Facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat.
  • Actualitzar les dades de registre per a que aquests segueixin sent veraces, exactes i complets.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari o contrasenya paraules i/o expressions que, en general, fossin contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats i, en general, paraules i/o expressions sobre les que recaigui algun dret que exclogui la utilització per l’usuari de les mateixes. Per aquest fi, l’usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguin malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o, en alguna
forma, coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i/o pseudònims de terceres persones. Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si el Gremi tingués motius suficients per a sospitar que la citada informació fos falsa, inexacta, incompleta o contraria a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, de conformitat amb el que s’estableix en el paràgraf anterior, el Gremi tindrà dret a cancel·lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, del lloc web o de qualsevol dels continguts i/o serveis en ell incorporats.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir ambdós en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualsevol de les activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L’usuari s’obliga a usar el lloc web i els continguts i/o serveis que en ell s’incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, es compromet a no utilitzar el lloc web:

  • Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establert.
  • Amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant el Gremi qualsevol responsabilitat que, de tot l’anterior, es pogués derivar.

Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial, del lloc web o que introdueixi i/o incorpori en una activitat empresarial pròpia els continguts i/o serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual els usuaris puguin beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis oferts o el lloc web en sí.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris.

L’usuari s’obliga a no interferir, ni interrompre, l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats al mateix, ni incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una duració indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per terminada o suspendre la present relació jurídica unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit.

Sense prejudici de l’anterior, l’esmentada relació es donarà per finalitzada amb caràcter immediat quan el Gremi publiqui unes noves Condicions Generals. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.

El Gremi es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions Generals.

El Gremi podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumits en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercera part, entenent-se, per mitjà de la present clàusula, que l’usuari atorga autorització suficient a tal efecte.