L’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral de la Construcció, formada per empresaris (Confederació Nacional de la Construcció) i sindicats (CCOO de l’Hàbitat i UGT FICA), acaba d’elaborar un mapa educatiu sobre el nivell de formació que posseeix la població ocupada en el sector de la construcció, basat en la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (CINEMA) i tenint en compte diferents variables.

Segons el “Mapa educatiu en el sector de la construcció”, elaborat per l’Observatori Industrial de la Construcció amb microdades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) -de l’Institut nacional d’Estadística (INE) corresponent a 2022-, la majoria de la població ocupada en la construcció (un 50,3%) manca d’una formació qualifica i posseeix una educació secundària sense títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i nivells inferiors, com l’ESO i Educació Primària.

Enfront d’aquestes xifres, destaca que un 25,4% de les persones ocupades en el sector posseeix Educació Secundària de nivell alt, com són la Formació Professional Bàsica (on se situa un 0,2%) i Formació Professional de Grau Mitjà (amb un 12,4%), i un 24,3% posseeix Educació terciària com són els Graus Universitaris o l’FP Superior (11,7%), entre altres.

Per edat, antiguitat i ocupació

Així mateix, s’observa una desigualtat en la distribució del nivell de formació per sexe, ja que la majoria de les dones ocupades en el sector en 2022 ocupen els nivells superiors d’educació (amb un 62,3%) mentre que els homes aglutinen els nivells formatius més baixos (54,1%).

Si ens fixem en les edats dels professionals del sector, trobem que a mesura que augmenta la seva edat disminueix el nivell de formació aconseguit. De tal forma, el 60,5% de les persones ocupades de “60 anys i més” manca d’estudis mínims, mentre que el 53,7% dels “menors de 30 anys d’edat” posseeix nivells alts de qualificació; només el 5,5% dels ocupats de “60 anys i més” posseeix FP mentre que en els joves el 66,9% posseeix un títol de Formació Professional.

No obstant això, si tenim en compte l’antiguitat del treballador o treballadora, l’estudi indica que la població ocupada en construcció amb major antiguitat, “de 15 anys i més” en el sector, posseeix un nivell major de formació (representant el 52,4% amb estudis) en comparació amb els de “menys d’un any” d’antiguitat (que representen el 43%).

Respecte al nivell de formació per ocupació, el 61,3% dels treballadors contractats “a peu d’obra” (corresponents a Artesans/as i treballadors/as qualificats/as de les indústries manufactureres i la construcció, Operadors/as d’instal·lacions i maquinària, i muntadors/as, i Ocupacions elementals) manca d’educació bàsica, mentre que en la “Resta d’ocupacions” de construcció existeix un 82,4% de personal amb un nivell d’estudis de Batxillerat, FP o Grau Universitari. Per nacionalitat, destacar l’escassa presència de la població estrangera que treballa en el sector amb nivells de Formació Professional.

País Basc, Madrid, Aragó i Navarra

Quant al nivell formatiu del personal de Construcció per Comunitat Autònoma, en l’estudi s’aprecien notables diferències segons la regió. Les comunitats amb major percentatge de treballadors del sector amb nivells formatius alts són: País Basc (amb un 37%), Comunitat de Madrid (32,4%), Aragó (amb 31,9%) i Navarra (amb 29,8%). Mentre que les regions on la major part de les persones professionals de la construcció posseeix un nivell de formació més baix són Extremadura (69,2%), Melilla (69,1%), Ceuta (68,9%) i Castella-la Manxa (60,8%).

“Les tendències apunten al fet que el mercat laboral es veurà sotmès en un curt-mitjà termini a canvis, a causa de fenòmens com la transició energètica i ecològica, la digitalització, el repte demogràfic, etc., que derivaran en una modificació quant a les competències necessàries per a desenvolupar un treball”, conclou l’informe, que recorda que la Construcció “no escapa a aquest canvi i es troba submergida en un procés de transformació. L’Observatori Industrial de la Construcció ha posat de manifest en reiterades ocasions la necessitat de mà d’obra qualificada dins del sector”.

Des de la patronal i els sindicats majoritaris del sector recalquen que “sens dubte”, la formació reglada en el sistema educatiu (juntament amb la formació professional per a l’ocupació) “és una de les vies per a obtenir les competències i qualificacions necessàries per a treballar en el sector”. No obstant això, postil·len, “les estadístiques revelen que no està proporcionant mà d’obra qualificada en número suficient a la indústria de la construcció”.